ตัวอย่างการเตรียมชิ้นงาน

การเตรียมชิ้นงาน : 

Copper, Nickel and Cobalt

Buehler Summet Ferrous Metal

Buehler Summet Light Metal

Buehler Summet Refractory Metals

Buehler Summet Sectioning