เครื่องวัดความแข็ง Hardness Testing

เครื่องวัดคววามแข็ง Rockwell
เครื่องวัดคววามแข็ง Vickers
เครื่องวัดคววามแข็ง Brinell & Universal
Test Blocks